Privacystatement 

Privacystatement Coach-Support
Coach-Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Coach-Support
van Sminiaweg 11 B
8468 MD Haskerdijken
[email protected]
+31 6 53 63 89 42

Coach-Support biedt coaching en trainingen om jou inzichten te geven en kwaliteiten optimaal te laten benutten. Dit doet zij zorgvuldig en in een vertrouwelijke omgeving.
Coach-Support vindt een goede omgang met persoonsgegevens van jou als klant, maar ook als websitebezoekers en leverancier dan ook van groot belang. Coach-Support verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren jou over welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens

Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Op onze website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt gevraagd naar(bedrijfs)naam en email. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen, of voor een dienstverlening die daarbij aangegeven staat.
Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt per email (Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en email of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Dienstverlening
Jij, jouw werkgever of andere organisatie hebt/heeft er voor gekozen om diensten af te nemen bij Coach-Support. Voor het uitoefenen hiervan heeft Coach-Support een aantal persoonsgegevens van jou als betrokkene nodig. Namelijk een naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en emailadres.

Er zullen geen gegevens over jouw gezondheid worden gevraagd. Ook zal geen contact worden opgenomen met (vorige) behandelaars/ begeleiders om (medische) persoonsgegevens op te vragen.

Mocht jouw werkgever of organisatie er voor hebben gekozen Coach-Support in te zetten dan kan er eventueel in beknopte wijze een terugkoppeling plaatsvinden. Hiervoor zal jij voorafgaand aan de dienstverlening toestemming verlenen.

Door de bovenstaande dienstverlening heeft Coach-Support soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet alleen door Coach-Support, maar ook door jouw werkgever of organisatie wordt bepaald. Zij is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt bijvoorbeeld in overleg met jou en Coach-Support welke persoonsgegevens voor welke doeleinden mogen worden gebruikt.

Tevens is het mogelijk dat Coach-Support het voor het coachings- of begeleidingstraject belangrijk vindt een analyses en/of testen uit te laten voeren. Deze analyses en/of testen zullen door een derde partij worden uitgevoerd. Je zal door ons of de derde partij een link toegezonden krijgen. Bij het aanklikken van de link en het invullen van de analyse worden jouw naam, emailadres en de resultaten van de analyse vastgelegd in de systemen van de derde partij. Daarnaast verleen je met het invullen van de test en/of analyses toestemming om de resultaten van deze test(en) en/of analyse(s) terug te sturen naar Coach-Support en verdere acties te ondernemen.

Naam, adres, postcode plaats en email zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan Coach-Support te doen verstrek jij, jouw werkgever of andere organisatie bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
Coach-Support heeft ook contact met leveranciers. Coach-Support heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.
Doeleinden verwerking

 De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
·       om met je in contact te kunnen treden;
·       het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, begeleiding, coaching, afname van testen;
·       het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met leveranciers;
·       het afhandelen van betalingen;
·       om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
·       het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
·       het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Coach-Support
·       Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Coach-Support zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding en coaching, zoals hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst. Zij kan dan bijvoorbeeld geen goed beeld vormen, nader adviseren/ondersteunen of bepalen of en welke tools kunnen worden ingezet.
Tevens zal Coach-Support  persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid een verzoek doet voor een fraudeonderzoek.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coach-Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Coach-Support hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Coach-Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Coach-Support is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Coach-Support zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan naam, adres, postcode en plaats. Dit ziet in ieder geval niet op de inhoud van de coaching, uitkomsten van de testen of advisering in verband daarmee.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, kvknummer en btwnummer.
Gegevens die je zelf aan Coach-Support verstrekt zullen zoveel mogelijk worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Coach-Support heeft soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet door Coach-Support , maar enkel door de klant wordt bepaald. Als het gaat om verwerking van persoonsgegevens in het kader hiervan kan Coach-Support als verwerker worden aangemerkt. Jij dient dan als klant vooraf toestemming te verlenen voor het inschakelen van derde partijen.

Tussen Coach-Support en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Coach-Support worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Moneybird B.V. boekhouder en accountant
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan middels het programma Moneybird en onze boekhouder en accountant.

Leveranciers van gevalideerde testen
Coach-Support maakt gebruik van meerdere leveranciers van gevalideerde testen, door middel van een talenten motivatie analyse, drijfveren, talenten, competenties maar ook ontwikkelpunten in kaart te brengen.

Jimdo
Coach-Support maakt gebruik van Jimdo, die zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de website. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een formulieren op een website. Jimdo houdt zich aan de regelgeving die in europa tav privacywetgeving gelden.

Email programma
Wij gebruiken een emailprogramma om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met je kunnen komen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coach-Support gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
Coach-Support draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via [email protected].

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Bij bezoek op de website kun je aangeven of je wel/niet/gedeeltelijk cookies wilt inschakelen.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.coach-support.nl en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Coach-Support geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Coach-Support is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Coach-Support is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7-1-2021.